Kompetencje zakupowe wg Big Fish

Kompetencje zakupowe wg Big Fish | Big Fish Sp. z o.o.
10.09.2021

Kompetencje zakupowe wg Big Fish

Eksperci Big Fish Polska przygotowali spis kompetencji zakupowych oraz ich definicje. Opracowane przez nas kompetencje są owocem wieloletniego doświadczenia w ocenie, rekrutacji oraz szkoleniach przedstawicieli działów zakupów różnych organizacji.

Szanowni Państwo,

  • Eksperci Big Fish Polska przygotowali spis kompetencji zakupowych oraz ich definicje. Opracowane przez nas kompetencje są owocem wieloletniego doświadczenia w ocenie, rekrutacji oraz szkoleniach przedstawicieli działów zakupów różnych organizacji.
  • Stanowią pewien spis uniwersalnych kompetencji, których rozwój pozwala na realizowanie z sukcesem zadań pracowników działu zakupów.
  • Mogą stanowić inspirację dla tworzenia własnego modelu kompetencyjnego (inaczej zbioru kompetencji), przydatnego w ocenie, rekrutacji i rozwoju zespołów zakupowych.
  • Należy pamiętać, że nie istnieje uniwersalny model kompetencji dla wszystkich organizacji zakupowych. Zależy on od: dojrzałości funkcji zakupowej oraz roli zakupów w organizacji.

Kompetencje podzieliliśmy na trzy obszary. Kompetencje twarde, miękkie i managerskie. Kolejność przypadkowa!

Poniżej przedstawiamy ich spis, a przez najbliższe tygodnie będziemy publikować ich definicje, ponieważ każdą z kompetencji możemy rozumieć nieco inaczej.

Jeśli jednak ktokolwiek z Państwa chciałby zapoznać się z całością materiału (kompetencje + definicje (opisaliśmy ich w sumie ponad 50!!!)) w jednej prezentacji proszę o informacje – prześlę jak najszybciej. michalpiatkowski@e-bigfish.com

Spis kompetencji zakupowych wg Big Fish:

Kompetencje twarde (Hard skills)

Analiza danych, zarządzanie kategorią zakupową, zarządzanie ryzykiem, nastawienie na współpracę z klientem wewnętrznym, zarządzanie relacjami z dostawcami, świadomość biznesowa, strategic sourcing, negocjacje, znajomość procesu zakupowego, zarządzanie projektem zakupowym, zarządzanie kontraktami, ocena dostawców, znajomość rynku dostawców, znajomość narzędzi zakupowych, Value engineering.

Kompetencje miękkie (Soft skills)

Kreatywność, łatwość uczenia się, słuchanie innych, wytrwałość, krytyczne myślenie, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, opanowanie, zarządzanie konfliktem, etyka i wartości, współpraca, nastawienie na wynik, organizacja pracy, zdolności adaptacyjne, komunikacja.

Kompetencje managerskie

Przywództwo, odwaga managerska, przewodzenie zmianom, planowanie, budowanie efektywnych zespołów, zręczność interpersonalna, motywowanie innych, rozwój podwładnych, delegowanie, zręczność organizacyjna, relacje z innymi, zręczność polityczna, zręczność strategiczna, swobodna komunikacja z najwyższą kadrą managerską, wywieranie wpływu, umiejętność prezentacji, rozwój własny, samoświadomość, samokontrola, budowanie więzi, dążenie do osiągnięć, wspieranie różnorodności.

Już opublikowane kompetencje na LinkedIn:

Analiza danych - Rozumienie sensu danych, zbieranych podczas procesu „source to pay”. Łącznie ich z kompleksowymi danymi dotyczącymi kategorii zakupowych, informacji dotyczących dostawców, rynku, trendów cenowych, ryzyka, struktur kosztowych, faktów ekonomicznych, potrzeb organizacji. Umiejętność porównywania i wyciągania wniosków z danych oraz poszukiwania brakujących informacji. Zdobywanie wiedzy i informacji poprzez analizę kompleksowych, zmiennych i różnorodnych danych. Praktyka w wykonywaniu  analiz takich jak m.in.: ABC, XYZ, „Make or Buy”, TCO, 5 sił Portera, macierz Kraljica, analiza wydatków („spend analysis”).

Zarządzanie kategorią zakupową - znajomość strategii zakupowych z uwzględnieniem modeli kosztowych, TCO, klasyfikacji dostawców i wymagań biznesu. Świadomość otoczenia zewnętrznego firmy. Umiejętność przeprowadzenia kluczowych analiz i wyciągania trafnych wniosków w celu zbudowania efektywnych strategii podległych kategorii lub/ i ich weryfikowania. Praktyka we wdrażaniu strategii zakupowych z uwzględnieniem kluczowych ryzyk i planu ciągłości biznesowej.

Zarządzanie ryzykiem - znajomość i umiejętność stosowania narzędzi do zarządzania ryzykiem. Znajomość źródeł i rodzajów potencjalnych ryzyk. Umiejętność zbudowania skutecznej strategii dla kategorii z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk. Dokonywanie oceny dostawców pod kątem ryzyka. Praktyka w eliminowaniu skutków ryzyka.

Znajomość procesu zakupowego - Znajomość procesu „source to pay” z uwzględnieniem takich elementów jak: analizy potrzeb, analizy rynku dostawców, specyfikacji, modeli kosztowych, ofertowania (RFx), selekcji dostawców, negocjacji, wyboru dostawców, kontraktowania, zarządzania zamówieniami i płatnościami.

Świadomość biznesowa - rozumienie tego w jaki sposób działa biznes, wykazywanie zainteresowania  bieżącą strategią firmy, świadomość wpływu światowej gospodarki i jej zmian na biznes. Wiedza o tym, co powoduje przewagę konkurencyjną organizacji na rynku. Znajomość otoczenia biznesowego – w tym konkurencji, bazy dostawców. Obserwowanie trendów  rynkowych i ich wpływu  na sektor biznesowy w którym działa organizacja i jej dostawcy. Myślenie perspektywiczne. Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii oraz rynku, związanych z branżą i wykorzystanie tej wiedzy w kreowaniu bądź realizacji strategii zakupowej.

Zarządzanie relacjami z dostawcami - Znajomość struktury rynku dostawców. Znajomość narzędzi SRM. Umiejętność oceny wartości dodanej generowanej przez dostawców (np. redukcja TCO, efektywność procesów, innowacja, dostęp do nowych rynków, redukcja kosztów logistycznych). Stosowanie adekwatnego podejścia do zarządzania relacjami w zależności od segmentacji bazy dostawców. Umiejętność budowania partnerstwa, kompleksowej oceny (pokrywającej również takie aspekty jak: innowacja, podział ryzyka, bezpieczeństwo dostaw, jakość, poziom obsługi, redukcja złożoności) i rozwoju dostawców. Praktyka we wdrażaniu nowych dostawców oraz wygaszania dostawców.

Krytyczne myślenie - Dokonywanie stosownych przemyśleń i analiz w celu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Opieranie się na logicznym wnioskowaniu. W swoim rozumowaniu zachowanie otwartego umysłu, elastyczności i rozsądku. Umiejętność zmiany zdania po ponownej analizie. Dostrzeganie zasadności poglądów alternatywnych
i akceptacja wieloznaczności. Wykazywanie gotowości do uwzględnienia innych perspektyw i pomysłów. Podejmowanie intelektualnego ryzyka – zakładanie możliwości porażki
i frustracji wywołanej niepewnością. Myślenie w sposób niezależny i współzależny – łączenie swojego myślenie z myśleniem innych.

Nastawienie na współpracę z klientem wewnętrznym - Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów wewnętrznych. Rozumienie potrzeb i priorytetów klientów wewnętrznych. Poszukiwanie sposobów zwiększenia zadowolenia z współpracy. Otwartość na informację zwrotną. Inicjowanie działań mających na celu efektywne wsparcie klientów wewnętrznych. Chętne proponowanie pomocy. Służenie własnym doświadczeniem i radą. Umiejętność budowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu. Dążenie do porozumienia, w obliczu konfliktu.

Etyka i wartości - stosowanie się do odpowiedniego zestawu głównych wartości i przekonań niezależnie od sytuacji. Działanie zgodnie z tymi wartościami, odpowiednie docenienie wartości, otwarte negowanie działań z nimi nie zgodnych. Postępowanie zgodnie z tymi wartościami w życiu codziennym. 

Przewodzenie zmianom (kompetencja managerska/liderska)- umiejętność pobudzenia i powiadamiania grup o potrzebie istotnych zmian. Systematyczne projektowanie zmian (procesu i kultury) bazujących na zdefiniowanej strategii. Zarządzanie zmianą poprzez angażowanie innych w jej realizację oraz zapewnienie im wsparcia w procesie zmian. Działanie na rzecz utrzymania rezultatów zmian w przyszłości, przy jednoczesnej ciągłej otwartości kolejne zmiany. Utrzymywanie własnej motywacji poprzez znajdowanie nowych, lepszych możliwości działania. Zdolność do efektywnego działania w warunkach dwuznaczności związanych z procesem zmian.

Rozwój podwładnych (kompetencja managerska)- zapewnienie ambitnych zadań zgodnie z możliwościami podwładnych, udzielanie systematycznej informacji zwrotnej. Świadomość celów zawodowych członków zespołu. Konstruowanie indywidualnych planów rozwoju i ich egzekwowanie. Zapewnianie wsparcia oraz aktywne zachęcanie podwładnych do podejmowania działań rozwojowych. Rozwój sukcesorów. Służenie radą i wskazówkami, przydzielanie zadań, które są wyzwaniem dla danej osoby i służą rozwijaniu jej zdolności.

Strategic Sourcing - Znajomość procesu wyboru najlepszych źródeł dostaw z uwzględnieniem takich działań jak: ocena kategorii zakupowej, analiza rynku dostawców, opracowanie strategii, wybór procesu - RFx, negocjacje i wybór dostawców, kontraktowanie, wdrożenie i integracja dostawców, SRM (monitorowanie dostawców zgodnie SLA/KPI’s, monitorowanie ocen dostawców i ciągłe doskonalenie).

Negocjowanie - Umiejętne negocjowanie zarówno z wewnętrznymi jak i zewnętrznymi interesariuszami. Umiejętność znalezienia porozumienia bez zbędnej eskalacji. Umiejętność osiągania celów bez uszczerbku na relacji. Zdolności zarówno wywierania wpływu jak i dyplomacji. Szybkie zdobywanie zaufania drugiej strony w negocjacjach, dobre wyczucie czasu. Znajomość technik negocjacyjnych. Zdolność do odczytywania uczuć drugiej strony podczas negocjacji. Postrzeganie negocjacji jako przedsięwzięcie, w którym strony nie rywalizują ze sobą, lecz współpracują.

Zapraszamy do dyskusji wszystkich zainteresowanych, temat od lat budzi dyskusje, staraliśmy się ustrukturyzować informacje na temat kompetencji zakupowych. Mam nadzieję, że dla tych z Państwa którzy pracują w zakupach spis ten będzie pomocny w planowaniu rozwoju własnego lub zespołów zakupowych. Dla pracowników działu HR spis mógłby być bazą wyjściową do głębszego zastanowienia się nad firmowymi zakupowymi kompetencjami, a dla osób które nie miały do tej pory styczności z zakupami będzie to (mam nadzieję) materiał do analizy, jak ciekawa, ale i wymagająca potrafi być praca kupca.